Kỹ thuật

Lưu ý cần thiết khi trồng hoa Kiết Tường

Duy trì nhieät ñoä toái öu (khoâng quaù 250C vaø khoâng döôùi 150C), taïo ñieàu kieän cho caây phaùt trieån khoeû maïnh. Neáu nhieät ñoä quaù cao trong thôøi gian phaùt trieån caây con seõ gaây hieän töôïng ñoám thaân, ñoám laù.Khaéc phuïc: neáu trong thôøi gian gieo haït coù theå duøng acid giberelic, neáu xuaát hieän 3-4 tuaàn sau troàng coù theå söû duïng naám giberela.

         Duy trì ñoä pH trong dieän tích ñaát troàng töø 6,3-7,0. pH thaáp coù theå daãn ñeán vieäc taêng tröôûng chaäm vaø hoa yeáu, cao coù theå laøm cho caây khoâng phaùt trieån.

         Duy trì löôïng Canxi trong ñaát. Thieáu Canxi laøm cho taùn laù non bò chaùy ôû ñaàu, choài bò heùo, thaân hoa yeáu. Ngay caû khi coù ñuû löôïng Can xi trong ñaát nhöng khoâng khí quaù aåm cuõng ngaên vieäc di chuyeån Canxi trong caây. Coù theå boå xung baèng caùch boùn phaân Canxi tröïc tieáp treân laù.

         Duy trì löôïng dinh döôõng trong ñaát.

Ngoaøi ra, caàn nhaéc ñeán moât soá caùc beänh thöôøng gaëp khi troàng Kieát töôøng maø chuùng toâi seõ ñeà caäp trong baøi vieát sau…

 Beänh dòch raát deã gaây ra cho Kieát töôøng vaøo thôøi kyø caây con. Lyù do vì vaøo thôøi kyø naøy, caây con phaùt trieån chaäm vaø ngöôøi troàng hoa thöôøng xuyeân töôùi nöôùc nhieàu sinh ra caùc loaïi naám moác nhö Pythium, Rhizoctonia. Vì vaäy, caàn thaän troïng khi chaêm soùc cay con. Chuù yù khaâu xöû lyù thoaùt nöôùc treân ñaát canh taùc. Ngoaøi ra, moät soá beänh cuï theå khaùc nhö:

1.   Reäp vöøng, saâu aên laù, aáu truøng böôùm, aáu truøng muoãi, naám: Xòt thuoác ngay khi caây bò nhieãm ñeå giaûm thieåu nhanh saâu boï gaây haïi vì khi ñaõ lan traøn thì raát khoù kieåm soaùt.

2.   Beänh dòch: Kieát töôøng raát deã bò laây nhieãm caùc beänh cuûa caây, vì vaäy phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra vaø phaùt hieän tröôùc khi bò laây nhieãm ñaïi traø.

-Beänh Botrytis: Caây bò ñoám laù, thaân bò saäm vaø thoái muïc. Nguyeân nhaân: Ñoä aåm cao.

-Beänh Fusarium: Reã, ngoïn caây, thaân caây bò heùo, muïc naùt, trieäu chöùng ñaàu tieân laø caây bò heùo. Nguyeân nhaân: Ñaát quaù dô. Phoøng tröø: caûi thieän heä thoáng veä sinh. Giöõ moâi tröôøng troàng ôû nhieät ñoä thích hôïp, taêng löôïng Canxi vaø Bo, giaûm Amonium.

 – Beänh Cuvularia: Ñoám saäm maø treân hoa vaø taùn, laây lan raát nhanh ôû nhieät ñoä töø 23-250C.

-Beänh Pytium: Reã bò muïc vaø beà maët reã beân ngoaøi taùch rôøi vôùi beân trong. Neáu nhieãm ít thì caây chaäm phaùt trieån, naëng thì gaây cheát caây. Nguyeân nhaân: Ñaát quaù dô. Phoøng tröø: Xöû lyù ñaát tröôùc khi troàng caây.

-Beänh Rhizotonica: Ñaàu caây bò heùo ngay sau khi troàng. Nguyeân nhaân: Naám nhieãn töø beân trong ñaát.

-Peronospora: taïo ra boät maøu naâu nhaït hay traéng xaùm ôû maët döôùi cuûa hoa.

-TSWV/INSV: taïo ra ñöôøng loám ñoám uùa vaøng ôû taùn laùvaø gaây hoaïi töû treân thaân caây.  Nguyeân nhaân: do thrips laây lan.

-BYMW: laù bò cong, uùa vaøng. Nguyeân nhaân: do aphids laây lan.

-TMV: ñoám laù.   Nguyeân nhaân: do vi khuaån töø thuoác laù laây lan qua ngöôøi troàng.

-TYLCV: laù bò cuoán nhö hình ly, gaân laù döôùi bò phoàng leân vaø caây khoâng ra hoa, laøm cho caây chaäm phaùt trieån. Nguyeân nhaân: do vi khuaån Bemisiatabaci bò laây nhieãm.

   3.            Chaát dinh döôõng: thieáu huït chaát dinh döôõng hoaëc moät soá chaát ñoäc haïi cuõng laø nguyeân nhaân gaây beänh cho caây.

HOTLINE

 

 

063-3824552

VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ

 

Giao hàng tận nơi

Miễn phí vận chuyển nội thành HCM

và các tỉnh lân cận, miền Tây.

QUẢNG CÁO

Các trang liên quan:

thanhnongseeds.com
ahngroup.vn
thegioiwebsaigon.com

 

Từ khóa liên quan:

GIỐNG HOA, GIỐNG LÚA, GIỐNG RAU, GIỐNG NGÔ, PHÂN BÓN

 

Thiết kế bởi© Ahngroup Đối tác:  Dây đồng hồ tissot